top of page
Steun Soul Community in strijd voor gerechtigheid tegen Gemeente Venray!
stock-photo-statue-of-lady-justice-on.png

Ambtenaren van de Gemeente Venray hebben strafbare feiten gepleegd om aansprakelijkheid te vermijden voor de onrechtmatige sluiting van onze bedrijfsruimte Soul Community in de coronaperiode, als ook voor de valse persberichten die daarover namens de gemeente Venray werden gepubliceerd.

 

 

"Wij kunnen en zullen ALLES aantoonbaar maken in een komende bodemprocedure met als doel om ons imago te herstellen, schadevergoeding ontvangen en landelijke jurisprudentie te realiseren. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel"

 

 

Samenvatting juridisch geschil:  Soul Community- Gemeente Venray

 

 

 

Soul Community diende in augustus 2023 een dagvaarding in tegen de Gemeente Venray, gericht op schadevergoeding in verband met de sluiting van hun bedrijfsruimte op 19 december 2021 en valse persberichten m.b.t. sluiting en een dwangsom die zij nooit hebben gekregen.

 

 

 

Als gevolg van de imagoschade die Soul Community heeft opgelopen, lijdt het familiebedrijf sindsdien maandelijks een omzetverlies van gemiddeld 2000 euro. Deze financiële druk leidde ertoe dat ze vanaf april 2022 zowel zakelijke als privélasten niet meer konden voldoen, met als gevolg uiteindelijk een noodgedwongen ontruiming van hun privéwoning in december 2022. Hoewel er in februari 2023 een schikkingsgesprek met de burgemeester plaatsvond, waarin Soul Community slechts urgente huisvestingshulp en tijdelijke bedrijfsruimte kreeg aangeboden, weigerde de gemeente de financiële schade te vergoeden omdat zij blijven stellen niet aansprakelijkheid te zijn voor de sluiting omdat daar nooit opdracht voor zou zijn gegeven en ook niet verantwoordelijk te zijn voor de valse persberichten omdat zij die niet zouden hebben gecommuniceerd.

 

 

 

In reactie op het ontkennen van erkenning voor de financiële schade door de sluiting en valse persberichten heeft Soul Community de dagvaarding als kort geding ingediend bij de kantonrechter. Ondanks dat de rechter bevoegd was om voorlopige voorzieningen te treffen, verklaarde hij zichzelf onbevoegd vanwege het betwisten van de aansprakelijkheid door de gemeente. Dit terwijl er al feitelijk bewijs voor de aansprakelijkheid aanwezig was, zoals het proces-verbaal van de BOA waarin de opdracht tot sluiting staat beschreven. Daarnaast was een persrectificatie- van onbepaalde waarde en zou samen met de vordering van 24.999,- zijn bevoegdheidsgrens van 25.000,- mogelijk doen overschrijden. Dit leidde tot doorverwijzing naar de civiele rechter, waardoor Soul Community genoodzaakt was een advocaat in te schakelen.

 

 

 

Tijdens het proces in kort geding werd er door de gemeente meineed en valsheid in geschrifte gepleegde door te beweren dat er nooit een opdracht tot sluiting was gegeven, ondanks het beschikbare bewijs. Daarnaast beweerde de gemeente onterecht dat ze nooit met de pers hadden gesproken over de sluiting van Soul Community, enkel over Stichting PowerBoost. Een journalist verklaarde achteraf schriftelijk dat dit niet waar is dat de gemeente o.a. per mail over de sluiting van dansstudio Soul Community heeft gecommuniceerd met de pers.

 

 

 

De rechtbank weigerde vervolgens deze schriftelijke verklaring van de journalist als bewijsmateriaal te aanvaarden zonder advocaat. Aanvankelijk zou er vervolgens op 18 januari 2024 vonnis worden uitgesproken, welke ineens zonder voorkennis al op 21 december 2023 werd uitgesproken. In dit vonnis heeft de rechter geoordeeld dat Soul Community het spoedeisend financieel belang nog onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt waardoor alle bewijsstukken inhoudelijk niet in behandeling zijn genomen. Hierdoor zijn alle vorderingen van Soul Community afgewezen waardoor de gemeente de strafbare feiten voorlopig kan ontlopen.

 

 

 

Ondanks alle beschikbare middelen en bewijsstukken die Soul Community nu reeds in handen heeft om de bodemprocedure te winnen en aangiftes te doen, heeft Soul Community de Gemeente Venray nog een laatste kans geboden om het geschil buiten de rechtszaal op te lossen.

 

 

 

Soul Community gaf daarbij aan dat ze over alle benodigde juridische grondslagen beschikten om de bodemprocedure met succes te doorlopen maar benadrukt dat de bodemprocedure niet de voorkeur heeft vanwege tijd en energie die daaraan verloren gaan. Soul Community maakte duidelijk dat, in het geval van het uitblijven van een schikking, ze zich helaas genoodzaakt zien om de bodemprocedure toch aanhangig te maken en aangifte te moeten doen bij de Rijksrecherche voor de strafbare feiten die door een ambtenaar zijn gedaan in naam van Burgemeester en Wethouders namens de Gemeente Venray.

 

 

 

Soul Community initieerde vervolgens een whatsapp contact met de wethouder nadat er via de mail niet werd gereageerd. 

 

 

 

De wethouder reageerde aanvankelijk positief op het verzoek tot een gesprek en gaf aan het e-mailbericht nader te bestuderen. Hij stelde dat hij terug zou bellen om de kwestie verder te bespreken. Soul Community gaf hem de nodige tijd om het e-mailbericht te evalueren en de situatie te begrijpen.

 

 

 

Toen er vervolgens niet werd teruggebeld nam Soul Community telefonisch contact op met de gemeente om een reguliere afspraak in te plannen via het secretariaat. Tijdens dit gesprek werd het plannen van een afspraak met de wethouder belemmert door dezelfde ambtenaar die zeer nauw betrokken is bij de strafbare feiten waar Soul Community de wethouder juist persoonlijk van in kennis wilde stellen. Zij stelde tegenover de telefoniste dat ze geen afspraak mocht inplannen met de wethouder en dat zij zelf het contactpersoon was voor ons dossier.

 

 

 

Nadat Soul Community de wethouder via whatsapp op de hoogte bracht van dat gesprek kwam er geen reactie. Pas nadat Soul Community de gehele whatsapp en email communicatie deelde aan enkele raadsleden nam de wethouder ineens telefonisch contact op. Hierin gaf hij nu aan dat onze situatie niet zijn portefeuille was en dat het inplannen van een gesprek niet mogelijk was vanwege beleidsbeperkingen omdat dit een dossier is van afdeling VTH (veiligheid, toezicht, handhaving). Hij verwees daarbij naar een eerdere afwijzing van een schikkingsgesprek in een brief van 20 december en kon daar verder niks inhoudelijks over zeggen. Toen gevraagd werd of hij dat op schrift per mail wilde communiceren gaf dat wethouder aan dat hij ging kijken of dat kon. Wat de impressie geeft dat de ambtenaren van afdeling Vth bepalen wat de wethouder wel of niet inhoudelijk hierover mag communiceren. Dit is uiterst opmerkelijk omdat de wethouder juist verantwoordelijk is voor het functioneren en handelen van zijn ambtenaren die namens burgemeester en wethouders handelingen verrichten. 

 

 

 

De wethouder stuurde vervolgens een definitieve afwijzing van het schikkingsgesprek per mail. Hij  verwees daarin slechts naar de inhoud van de brief van 20 december zonder de overige argumentatie die hij daarvoor telefonisch had gecommuniceerd. 

 

 

 

De brief van 20 december behandelt specifiek de civiele procedure in kort geding. Het verzoek tot een gesprek concentreert zich echter uitsluitend op het voorkomen van een nieuwe civiele bodemprocedure voor de gemeente.

 

 

 

Soul Community gaf daarop aan dat het verbijsterd is dat de wethouder juist nu ineens niet meer bereid is om gezamenlijk in gesprek te gaan, zelfs wanneer dat gesprek de mogelijkheid bied voor de wethouders om zijn betrokkenheid te kunnen vrijpleiten. Zijn afwijzing van het gesprek en het aansluiten bij het standpunt van zijn ambtenaren, maakt de wethouder ironisch genoeg juist medeverantwoordelijk voor de strafbare feiten.

 

 

 

Soul Community zal binnenkort via Crowdfunding voldoende financiële middelen proberen op te brengen om de aankomende bodemprocedure te dragen waarin de gemeente kan worden veroordeeld tot een schadevergoeding voor de onrechtmatige sluiting en valse persberichten als ook een schadevergoeding voor de strafbare feiten die zij hebben gepleegd om de aansprakelijkheid rondom de onrechtmatige daad te vermijden. 

 

 

 

De bodemprocedure die Soul Community tegen de Gemeente Venray aanspant, met betrekking tot de onrechtmatige sluiting tijdens de coronacrisis, kan verschillende implicaties hebben voor de jurisprudentie.

 

 

 

Als de rechtbank Soul Community in het gelijk stelt en concludeert dat de Gemeente Venray onrechtmatig heeft gehandeld, kan dit van invloed zijn op de aansprakelijkheid van overheden bij vergelijkbare situaties. 

 

 

 

De jurisprudentie kan bepalen of een overheid aansprakelijk kan worden gehouden voor maatregelen zoals sluiting, zelfs als er geen formele opdracht toe is gegeven, maar de maatregel toch wordt uitgevoerd.

 

 

 

Het indienen van jurisprudentie van 15-3-2022 van het Europese Hof van Justitie, waarin een overheid in een ander land is veroordeeld voor vergaande maatregelen zonder geldige grondslag, kan de zaak van Soul Community versterken. Dit kan als precedent dienen en de rechtbank beïnvloeden om vergelijkbare redeneringen toe te passen in de lokale context.

 

 

 

Als de bodemprocedure leidt tot het erkennen van onrechtmatig handelen door de gemeente, kan dit de bescherming van bedrijfsruimten tijdens crisissituaties versterken. Het kan een precedent scheppen dat overheden ertoe aanzet om zorgvuldig te handelen bij het nemen van vergaande maatregelen die bedrijven ernstig kunnen schaden.

 

 

 

De uitspraak kan richtlijnen bieden voor het toekennen van schadevergoeding in gevallen waarin onrechtmatige maatregelen zijn genomen door de overheid.

 

 

 

Het resultaat van de bodemprocedure kan ook invloed hebben op de toekomstige wetgeving met betrekking tot spoedeisende bestuursdwang en vergaande maatregelen tijdens crisissituaties. Het kan leiden tot heroverweging van bevoegdheden om te voorkomen dat bedrijven onnodig worden geschaad door overheidsmaatregelen.

 

 

 

 

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste feiten uit de casus van Soul Community tegen de Gemeente Venray:

 

 

 

1. Sluiting Zonder Rechtsgeldige Grondslag:

 

 

 

Soul Community werd door de Gemeente Venray gesloten op 19 december 2021 zonder een geldige juridische basis.

 

 

 

 

2. Valse Persberichten:

 

 

 

De Gemeente Venray verspreidde valse persberichten over de sluiting, dwangsom en vermeende overtredingen door Soul Community.

Dit resulteerde in reputatieschade, verlies van vertrouwen bij klanten, en zakelijk verlies voor Soul Community wat resulteerde in omzetverlies voor Soul Community, wat maandelijks neerkwam op gemiddeld €2.000.

 

 

3. Ontkenning Opdracht tot Sluiting:

 

 

 

De Gemeente Venray ontkende de opdracht tot sluiting, in strijd met feitelijk bewijs zoals opgenomen in het proces-verbaal van de BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar).

Hierdoor weigerde de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente de erkenning van de opdracht tot sluiting.

 

 

4. Valsheid in Geschrifte en Meineed:

 

 

 

Tijdens het kort geding pleegde de Gemeente Venray valsheid in geschrifte en meineed door te beweren dat er nooit een opdracht tot sluiting was gegeven, ondanks beschikbaar bewijs.

Dit leidde tot het verlies van het kort geding en verdere reputatieschade voor Soul Community.

 

 

5. Ontkenning Verantwoordelijkheid Persberichten:

 

 

 

De Gemeente Venray ontkende onterecht verantwoordelijkheid voor persberichten over de sluiting, bewerende alleen over Stichting PowerBoost te hebben gecommuniceerd.

Een journalist bevestigde schriftelijk dat de gemeente wel degelijk over de sluiting van Soul Community heeft gecommuniceerd met de pers.

 

 

6. Impact op Soul Community:

 

 

 

Door de financiële druk kon Soul Community niet meer aan alle zakelijke en prive verplichtingen voldoen.

In december 2022 leidde dit tot een noodgedwongen ontruiming van hun bedrijfsruimte en privéwoning.

De Gemeente Venray weigerde financiële schade te vergoeden en bood slechts urgentie bij de woningcorporatie en tijdelijk kosteloze bedrijfsruimte aan in een schikkingsgesprek.

 

 

7. Juridische Stappen:

 

 

 

Soul Community diende in augustus 2023 een dagvaarding in kort geding tegen de Gemeente Venray voor schadevergoeding.

In reactie op de publicatie over de dagvaarding legde een belastingdeurwaarder namens de gemeente vexatoir beslag op het kenteken van een van de eigenaren met een valse vonnisdatum uit 2021 mbt een vordering over belastingaanslagen uit 2022, welke 1 week voor zitting weer werd ingetrokken.

Tijdens het kort geding pleegde de gemeente valsheid in geschrifte en meineed om aansprakelijkheid te vermijden.

Het kort geding werd verloren, waarbij de rechter de financiële urgentie niet voldoende achtte.

Er is vervolgens een WOO verzoek ingediend om alle communicatie te verkrijgen.

De gemeente heeft verder aangegeven niet meer in gesprek te willen gaan om een aankomende bodemprocedure te vermijden.

Soul Community bereid nu de bodemprocedure voor in samenwerking met een advocaat om diens imago te herstellen, alle schade vergoed te krijgen en een precedent te creëren om jurisprudentie te verkrijgen.

Soul Community vraagt via deze crowdfunding om financiële steun om de bodemprocudure te kunnen voeren.

 

Deel dit bericht met iedereen! Elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd.

Als dit bericht 10.000 mensen bereikt die 1 euro kunnen missen hebben wij ons doel al behaald!

Doneren kan via deze link: https://gofund.me/803ea85f

Alvast bedankt voor jullie steun en support!

bottom of page